ZWROTY TOWARÓW

W ciągu 14 dni otrzymasz zwrot należności w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności.

Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi zwrócić Towar w niezmienionym stanie.

Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Powyższe oznacza, że 

Towar nie powinien być uszkodzony, zabrudzony ani noszony. Klient ponosi odpowiedzialność za 

zmniejszenie wartości Towaru, które będzie wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Odpowiedzialność Klienta może wynikać w szczególności z:

a) braku możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako pełnowartościowego,

b) poniesienia kosztów ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających,

c) poniesienia kosztów przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty stwierdzenia i usunięcia wad, w zakresie, w jakim wynikają one z korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka zaleca, aby zwroty dotyczyły wyłącznie Towarów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Towarze w chwili jego objęcia w posiadanie przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią.

Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres: 

Sonkey LLC

Komorowska 53a

05-830 Nadarzyn

Polska

Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty 

złożenia Spółce przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy. Dostawa zwrot kosztem nabywcy.

WYMIANA

Wymiany na inny model, kolor nie są realizowane. Możliwe jest wyłącznie zwrócenie produktów zgodnie z procedurą zwrotów oraz złożenie nowego, niezależnego zamówienia.